Sofu Pin | Akıllı Oyun Pinleri
 
Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan firmamız ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve firmamız web siteleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, firmamız yayıncısı olduğu internet sitesinin (kısaca, Site olarak anılacaktır) kullanılmasının ve/veya firmamız hesabı aracılığıyla internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.
İşbu Sözleşmenin tarafları Firma ve Kullanıcıdır. Bu Sözleşmede kullanıcı ve firma ayrı ayrı olarak ve tek başına Kullanıcı ve Firma şeklinde; birlikte ise Taraflar olarak anılır ve adlandırılır.
Bu Sözleşme Tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Firmadan Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.
Kullanıcı bu Sözleşmeyi kabul etmekle, Firmanın Sözleşme konusu ile bağlantılı sunduğu diğer tüm politika, kural vb. her ne isim altında olursa olsun düzenlemeleri de kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı Site içeriklerinden ve/veya Firma hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca işbu Sözleşme yürürlükte kalır.
Firma, işbu Sözleşmede, Sitede kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni hizmet ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler yahut bunlara benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme, Site üzerinden Kullanıcıya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır ve işbu değişiklikler kural olarak yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Kullanıcı, Site ve Firma hizmetlerinden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda, Firma hizmetlerinden yararlanmak için ön şart, Kullanıcının kendisine ait bir cep telefonu numarasına sahip olmasıdır. Diğer yandan, Firma tanımlı operasyonlar ve diğer işlemler için kullanıcıların birtakım bilgilerine ihtiyaç duyulabilir.
Firma hizmetlerinin birçoğu için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bu başta bankalar olmak üzere, diğer çözüm ortakların, işbirliği yapılan sağlayıcıların ve tedarikçilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Gerekli görülen her noktada Firma tüm Kullanıcılar için bu doğrulamayı yapmak adına yetkilendirilmiş olup bu doğrulama kapsamında Kullanıcılara yöneltilen sorular ve zaman içinde bu soruların değişmesi konusu tamamıyla Firmaın inisiyatifinde bulunmaktadır.
Tüm bunların dışında, Kullanıcı daha kolay bir ödeme yapısını kullanmak adına sahip olduğu diğer ödeme araçlarını Firma hesabına bağlayabilir. Bu hallerde, Firma tarafından bazı bilgilerin tevdi edilmesi zorunlu kılınabilir. (Örn: adres tanımlamadan fiziksel ürün siparişi vermek adına daha önceden adres bilgisi verilmesi)
 
Kullanıcı, hesabı ve Firma hizmetlerinden yararlanırken vermiş olduğu diğer tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Firmaya karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan, Firma tarafından hizmetlerinden gereği gibi istifade edilmesi ve kullanıcı hesap ve bağlantılı kişisel verilerinin korunması, saklanması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.
Kullanıcı, Firma hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla kullandığı yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri özenle kullanıp korumak, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamak ve gizli tutmakla mükelleftir. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal bu hususu Firmaya bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcının, Sitedeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişi veya kuruma geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Firma tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap ve bağlantılı hizmetlere erişimi kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.
Kullanıcı, Firma hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Firma aleyhine veya Firmaya karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi halde, yukarıdaki bentte yer alan yaptırımlara tabi tutulabilir.
Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Firmaya karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.
İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.
Kullanıcı, hesabını 3. Kişi veya kuruma kullandırmasının yukarıda belirtilen şekilde sonuçlar doğurabileceğini ve bu halde tüm bu sonuçlardan hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Firmaya karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir. Bu türde yetkisiz erişim ve kullanımları gerçekleştirenler bu Sözleşme anlamında Kullanıcıya tanınan hak ve sıfatlara sahip olamaz.
Kullanıcı, Firma tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımı sırasında bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere uygun davranmakla mükelleftir. Kullanıcının işbu düzenlemelere aykırı hareketleri bakımından Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcı tarafından Site üzerinden sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi için gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Bu bağlantı ve donanıma sahip olunması ve bunların temini münhasıran Kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu bağlamda, Firma, internet bağlantısı, altyapı veya donanımla ilgili her nevi aksaklık bakımından sorumluluk kabul etmez.
Firma, Site içerik ve/veya hizmetlerinin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
Site, Sitede yayınlanan ve Firma hizmetleri ile bağlantılı her nevi içerik aksi belirtilmedikçe Firmanın münhasır mülkiyetindedir. Kullanıcının, Siteden veya bağlantılı platformlardan edindiği Firma hizmetlerinin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Firma tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu bağlamda, Kullanıcının, edindiği hizmet ve/veya içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı edindiği Firma hizmetlerini ticarete konu edemez, gelir elde etmek amacıyla kullanamaz. Buna aykırı kullanımların Firma tarafından tespiti, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.
Sitede erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişi içeriklerine bağlantı sağlanabilir. Bu içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak tamamen Kullanıcının tasarrufundadır. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Firma, Siteden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığından bu içeriklerden sorumlu tutulamaz ve bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Firmaya karşı ileri sürülemez.
Firma, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Firma, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Firma bir banka, bir satıcı kurum ya da bir lojistik servis sağlayıcı firma değildir. Online oyun sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı üye işyerlerine ait ürün ve/veya hizmetlerin edinilmesi amacıyla ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. Bu bağlamda, Firmanın tek sorumluluğu kullanıcının isteği doğrultusunda ödeme ya da transfer işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. Bu hususta hiçbir şekilde firma sorumlu tutulamaz.
Firma, firma hizmetleriyle ödemesi gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve bu nedenle Kullanıcının birlikte iş yaptığı alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini vermez.
Firma tarafına yapılan şikayetleri/bildirimleri bundan sonraki üye işyeri seçimlerinde kabul mantığını geliştirmek adına bilgi amaçlı saklar ve kullanır.
Firma, zaman ve sözleşmenin yürürlülük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak; Firmanın ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak; Firma sitesinin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü Kullanıcıya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikayette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda Firma, Kullanıcıyı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.
Firma ile Kullanıcı arasında Firma tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde Bölge Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Firmanın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.
 
Haber Bülteni
Kampanyalardan İlk Önce Siz Haberdar Olmak İstiyorsanız Yapmanız Gereken Haber Bültenimize Kayıt Olmak.